|Home |Indeks |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPENDIUM KGK
 

BAGIAN EMPAT

DOA KRISTEN

 

SEKSI DUA

DOA TUHAN: ”BAPA KAMI”

 

 

KETUJUH PERMOHONAN

 

587. Bagaimana struktur Doa Tuhan?

 

Doa Tuhan berisi tujuh permohonan kepada Allah Bapa. Tiga yang pertama lebih berpusat kepada Allah, menarik kita kepada-Nya untuk kemuliaan-Nya, merupakan ciri khas cinta yang pertama-tama berpikir untuk yang dicintainya. Permohonan ini menganjurkan secara khusus apa yang seharusnya kita mohon kepada-Nya: pengudusan nama-Nya, kedatangan Kerajaan-Nya, dan terjadinya apa yang menjadi kehendak-Nya. Keempat permohonan yang terakhir mempersembahkan kepada Bapa yang maharahim, kemalangan dan harapan kita.

Yang dimohon dari Bapa ialah: rezeki, pengampunan, perlindungan dari pencobaan, dan pembebasan dari yang jahat.

2803-2806 ; 2857

 

 

588. Apa arti ”Dimuliakanlah Nama-Mu”?

 

Memuliakan Nama Allah terutama merupakan sebuah doa pujian yang mengakui Allah sebagai Kudus. Allah sudah mewahyukan Nama-Nya yang kudus kepada Musa dan ingin agar umat-Nya dikuduskan bagi-Nya sebagai bangsa yang kudus dan di dalamnya Dia akan tinggal.

2807-2812 ; 2858

 

 

589. Bagaimana membuat Nama Allah Kudus dalam diri kita dan di dunia?

 

Membuat Kudus Nama Allah, yang memanggil kita kepada ”kekudusan” (1Tes 4:7) adalah menghendaki pengudusan Sakramen Pembaptisan menjiwai seluruh hidup kita. Sebagai tambahan, berarti meminta – lewat hidup dan doa kita – agar Nama Allah dikenal dan dipuji oleh setiap orang.

2813-2815

 

 

590. Apa yang dimohon oleh Gereja ketika berdoa ”Datanglah Kerajaan-Mu”?

 

Gereja berdoa untuk kedatangan yang terakhir Kerajaan Allah melalui kembalinya Kristus dalam kemuliaan-Nya. Gereja juga berdoa agar Kerajaan Allah berkembang sejak sekarang dan selanjutnya melalui pengudusan umat dalam Roh dan melalui komitmen mereka pada pelayanan keadilan dan perdamaian sesuai Sabda Bahagia. Permohonan ini merupakan seruan Roh dan Mempelai: ”Datanglah, Tuhan Yesus” (Why 22:20).

2816-2821 ; 2859

 

 

 

591. Mengapa berdoa ”Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga”?

 

Kehendak Bapa ialah agar ”semua orang diselamatkan” (1Tim 2:4). Untuk inilah Yesus datang: untuk melaksanakan dengan sempurna kehendak Bapa yang menyelamatkan. Kita berdoa kepada Allah Bapa kita agar menyatukan kehendak kita dengan kehendak Putra-Nya seturut teladan Perawan Maria yang Terberkati dan para kudus. Kita memohon agar rencana-Nya yang penuh cinta terlaksana sepenuhnya di dunia ini sebagaimana sudah terlaksana di dalam surga. Melalui doa inilah kita dapat mengenal ”yang berkenan kepada Allah” (Rom 12:2) dan mempunyai ”ketekunan” untuk melaksanakannya (Ibr 10:36).

2822-2827; 2860

 

 

592. Apa arti permohonan ”Berilah kami rezeki pada hari ini”?

 

Memohon kepada Allah dengan kepercayaan seorang anak untuk makanan sehari-hari yang perlu untuk kita semua berarti mengakui betapa baiknya Allah, mengatasi semua kebaikan. Kita juga memohon rahmat untuk mengetahui bagaimana bertindak sehingga keadilan dan solidaritas menyebabkan kelimpahan bebe rapa orang digunakan untuk membantu mereka yang kekurangan dan membutuhkan.

2828-2834 ; 2861

 

 

 

593. Apa arti khas Kristen dari permohonan ini?

 

Karena ”manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah” (Mat 4:4), permohonan ini dengan cara yang sama dapat dikenakan pada lapar akan Sabda Allah dan Tubuh Kristus yang diterima dalam Ekaristi sebagaimana juga lapar akan Roh Kudus. Kita memohon dengan kepercayaan penuh pada hari ini – pada kekinian Allah – dan ini diberikan kepada kita terutama dalam Ekaristi yang mengantisipasi perjamuan Kerajaan yang akan datang.

2835-2837 ; 2861

 

 

594. Mengapa kita berkata ”Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami”?

 

Dengan memohon agar Allah Bapa mengampuni kita, kita mengakui di hadapan-Nya bahwa kita adalah pendosa. Sekaligus kita mewartakan belas kasihan-Nya karena dalam Putra-Nya dan melalui Sakaramen ”kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa” (Kol 1:14). Namun, permohonan kita akan dijawab hanya jika kita lebih dulu mengampuni.

2838-2839 ; 2862

 

 

 

595. Bagaimana pengampunan itu mungkin?

 

Belas kasihan cepat memasuki hati kita hanya jika kita sendiri belajar bagaimana mengampuni – bahkan termasuk musuh-musuh kita. Walaupun tampaknya tidak mungkin bagi kita memenuhi tuntutan itu, hati yang mempersembahkan dirinya kepada Roh Kudus dapat, seperti Kristus, mencintai bahkan sampai pada titik penghabisan. Hati demikian dapat mengubah luka menjadi belas kasihan dan mentransformasikan penghinaan menjadi doa syafaat. Pengampunan berpartisipasi dalam belas kasihan ilahi dan merupakan puncak

doa Kristiani.

2840-2845 ; 2862

 

 

596. Apa arti ”Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan”?

 

Kita memohon kepada Allah Bapa agar tidak membiarkan kita sendirian dan berada dalam kuasa godaan. Kita meminta agar Roh Kudus membantu kita untuk membedakan, di satu pihak, antara pencobaan yang membuat kita berkembang dalam kebaikan dan godaan yang membawa kita pada dosa dan kematian. Dan di lain pihak, membedakan antara digoda dan menyetujui godaan. Permohonan ini menyatukan kita dengan Yesus yang mengalahkan godaan dengan doa-Nya. Ini menuntut kesiap-siagaan dan ketekunan sampai akhir.

2846-2849 ; 2863

 

 

597. Mengapa kita menutup dengan permohonan ”Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat”?

 

”Kejahatan” menunjuk pada pribadi Setan yang melawan Allah dan ”yang menyesatkan seluruh dunia” (Why 12:9). Kemenangan terhadap Setan sudah terjadi dalam Kristus. Tetapi, kita terus berdoa agar keluarga manusia dibebaskan dari Setan dan pekerjaan-pekerjaannya. Kita juga memohon rahmat kedamaian dan ketekunan sementara kita menantikan kedatangan Kristus yang akan membebaskan kita secara definitif dari si Jahat.

2850-2854 ; 2864

 

 

598. Apa arti ”Amin”?

 

”Pada akhir doa, kamu berseru ‘Amin’ dan dengan kata ini yang berarti:

‘semoga demikian’, kamu mengesahkan semua yang tertera dalam doa ini,

yang diajarkan Allah”

 

(Santo Cyrillus dari Yerusalem)

2855-2856 ; 2865

 

 

Prev   -   Next

 

   

@ Anyo - Katedral Sintang|Indeks|Home